Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. TOEPASSELIJKHEID
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of feitelijke dan wel rechtsbetrekkingen in het kader van diensten en het bezoek aan, dan wel het volgen van workshops van All Season Barbecue.
 2. INSCHRIJVING
  2.1.All Season Barbecue heeft het recht personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan een workshop.
  2.2.Inschrijving dient via de website www.asbbq.nl te geschieden.
  2.3.Bij inschrijving voor een workshop verplicht de deelnemer zich het geld voor de workshop te voldoen.
  Betaling van het inschrijfgeld dient via bankoverschrijving vooraf aan de workshop te zijn betaald, tenzij All Season Barbecue schriftelijk een andere wijze van betaling met de deelnemer is overeengekomen.
  2.4 Indien het inschrijfgeld wordt overgemaakt via een bankoverschrijving, is de reservering pas definitief wanneer het bedrag op de bankrekening van All Season Barbecue is bijgeschreven.
  2.4.Indien de deelnemer om wat voor reden dan ook niet langer een workshop kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het inschrijfgeld. All Season Barbecue kan om sociale redenen onverplicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.
  2.5. All Season Barbecue is bevoegd een workshop te annuleren, indien er sprake is van een te kort aan deelnemers. Ingeval van annulering voor de aanvang van een workshop heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige inschrijfgeld of deelname aan een workshop op een andere datum, dit in overleg met de deelnemer(s).
 3. DE WORKSHOPS
  3.1.De bewijs van betaling en eventuele verdere informatie ontvangt u na betaling en voor aanvang van de workshop.
 4. ALGEMENE BEPALINGEN
  4.1.De deelnemers van de workshop dienen zich correct te gedragen en zich, te houden aan aanwijzingen van All Season Barbecue, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
  4.2. All Season Barbecueheeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de workshop of de locatie te weigeren.
  4.3. All Season Barbecueis bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de workshop te (laten) verwijderen.
  4.4. All Season Barbecueis bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de workshop verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de workshop of de locatie te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld.
  4.5.Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto-, film- en videocamera’s, cassetterecorders enz.) is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van All Season Barbecue, welke toestemming zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.
 5. AANSPRAKELIJKHEID
  5.1.Het betreden van de locatie waar door All Season Barbecue workshops gegeven worden en het deelnemen aan de workshops of andere activiteiten geschiedt geheel voor risico van de deelnemer.
  5.2. All Season Barbecue is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de workshops dan wel andere activiteiten of als gevolg van het verblijf in de workshoplocatie.
  5.3. All Season Barbecue kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
  5.4.Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van of door All Season Barbecue ingehuurd hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan All Season Barbecue te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
 6. GEVOLGEN VAN NIET-BETALING VAN SCHADE AAN ZAKEN, ZOWEL ROEREND ALS ONROEREND
  6.1. All Season Barbecueis voorts gerechtigd ingeval van niet-betaling van schade aan zaken, zowel roerend als onroerend, alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn, te vorderen.